Plan wydatków obronnych Polski na 2022 r.

57,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

32,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

163 100 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

500 287 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

354 280 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Plan wydatków obronnych Polski na 2022 rok – PLIK EXCEL
2. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.
3. Plan finansowy Agencji Mienia Wojskowego na 2022 rok
4. Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych na 2022 rok
5. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2022 r.

W 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.
Zgodnie z artykułem z 26 grudnia 2022, godz. 21:28:00 opublikowanym w Dzienniku Zbrojnym,
Agencja Uzbrojenia w 2022 roku podpisała aż 57 umów tego typu na łączną kwotę 19,2 mld zł brutto.
Część zamówień na amunicję była połączona z zakupami na nowy sprzęt wojskowy.
Jednakże wiele tego typu umów nie znajduje się w poniższym zestawieniu.