Plan wydatków obronnych Polski na 2009 r.

24,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – udział wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto)

20,90 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

107 860 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

229 587,63 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

259 682,49 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 

Załączniki:

1. CBOS Polacy o siłach zbrojnych 2009

2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2011 r. (strona 10)