Plan wydatków obronnych Polski na 2021 r.

51,8 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,2 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

30,5 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

160 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

458 705,50 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

323 960,76 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie


Załączniki:

1. Ustawa Budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

2. Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r

3. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2021 r.