Plan wydatków obronnych Polski na 2023 r.

97,4 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

3,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

41,4 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

Załączniki:

1. USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2023 r.

Od 2022 roku Agencja Uzbrojenia przestała informować o zawieranych umowach dotyczących zakupu amunicji.
Decyzja była spowodowana kwestiami bezpieczeństwa i wynikała z toczącej się wojny na Ukrainie.