Plan wydatków obronnych Polski na 2017 r.

37,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,03 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

27,7 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

129 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

358 978,10 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

292 191,47 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie