Plan wydatków obronnych Polski na 2016 r.

35,9 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,0 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

28,9 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

124 350 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

353 682,17 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

288 691,11 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie