Plan wydatków obronnych Polski na 2008 r.

22,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,94 % – udział procentowy wydatków obronnych w PKB (Produktu Krajowego Brutto) z 2007 r.

17,3 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

130 231 – Liczba żołnierzy służących w Wojsku Polskim

274 256,91 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

174 164,33 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 


Coś się Tobie nie zgadza? Sprawdź dane samodzielnie w dostępnych źródłach:

1. Raport NIK “Stan profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP (…)” 2010 r.

2. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2011 r. (strona 10)

3. Charakterystyka_Budżetu_MON_w_latach_2001-2008