Plan wydatków obronnych Polski na 2019 r.

45,1 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,02 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

27,2 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

160 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

410 435,10 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

282 174,13 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie