Plan wydatków obronnych Polski na 2018 r.

41,5 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

2,02 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

26,9 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

144 142 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

377 525,81 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

288 103,67 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie