Plan wydatków obronnych Polski na 2010 r.

25,7 mld zł – łączne wydatki Rządu RP na zadania związane z obronnością kraju

1,95 % – osiągnięcie najwyższego poziomu wydatków obronnych względem PKB (Produktu Krajowego Brutto) od 2007 roku.

22,5 % – udział wydatków majątkowych dotyczących obronności w wydatkach obronnych ogółem

110 000 – zakładany limit żołnierzy służących w Wojsku Polskim

263 784,62 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza zawodowego

233 809,09 zł – roczne wydatki obronne w przeliczeniu na 1 żołnierza w służbie

 Załączniki:

1. Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2010 r.